ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

 

Закон о здравственој заштити

Закон о здравственом осигурању

Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства

Закон о заштити права пацијента

Правилник о праву на остваривање здравствене заштите у оквиру обавезног здравственог осигурања и о партиципацији (за текућу годину)

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о обрасцима и садржају образаца за вођењe здравствене документације, евиденција, извештаја, регистара и електронског медицинског досијеа